Betingelser og vilkår

NordvestJobb drives av Sunnmørsposten AS. Sunnmørsposten AS har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom NordvestJobb, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av NordvestJobb,  ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art på NordvestJobb, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten AS.  Dette omfatter også notiser, overskrifter, ingresser mv.

Dersom linkingen til materiale på NordvestJobb inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rett til linking at det inngås en skriftlig avtale med Sunnmørsposten som tillater slik bruk.
NordvestJobb forbeholder seg retten til uten nærmere forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på NordvestJobb tilbake uten nærmere begrunnelse.
"NordvestJobb" er varemerker som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten. Dette omfatter også logoer som Sunnmørsposten har innarbeidet eller registrert.

NordvestJobb tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på NordvestJobb.
Sunnmørspostens AS erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte og dokumenterte kostnader som skyldes grov uaktsomhet fra NordvestJobb, med maksimalt kr. 5.000.
Sunnmørsposten AS har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av NordvestJobb påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til NordvestJobb. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Sunnmørsposten AS er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Informasjon som er lagt inn på NordvestJobb tar Sunnmørsposten AS intet ansvar for.  Brukere som avleverer informasjon til NordvestJobb gjennom automatiske tjenester, er selv erstatningsansvarlig for sine handlinger, og Sunnmørsposten AS forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som NordvestJobb har som en følge av slik informasjon.

Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Ålesund som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.
NordvestJobb kan inneholde linker til informasjon og materiale på andre nettsteder.  Sunnmørsposten AS har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.