Administrasjonssjef

Sted
Ålesund (By), Møre og Romsdal
Publisert
13. mars 2018
Utløper
12. april 2018
Funksjon
Ledelse
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid

Sunnmøre tingrett er ein moderne og utviklingsorientert domstol som i stor grad arbeider  digitalt. Vår domstol er ein av satsingsdomstolane for prosjektet «Digitale Domstoler 2017-2022» med mål om full-digitale løysingar og arbeidsmåtar. Domstolen held til i flotte og funksjonelle lokaler på Skansekaia i Ålesund.
Sunnmøre tingrett er ein mellomstor domstol som vert leia av sorenskrivar saman med administrasjonssjefen. Domstolen har  fem tingrettsdommarar, to dommarfullmektigar, og tolv sakshandsamarar.   


ADMINISTRASJONSSJEF
Det er ledig stilling som administrasjonssjef frå 1. august 2018 med tiltreding etter nærare avtale.

Administrasjonssjefen er sorenskrivaren sin næraste medarbeidar i den daglege drifta av embetet og utfører sine arbeidsoppgåver etter delegasjon frå sorenskrivaren. Fullmakta kan endrast dersom det er naudsynt. Administrasjonssjefen skal medverke til å utvikle domstolen i tråd med samfunnet sine krav og medverke til å tilpasse organisasjonen til nye arbeidsmetodar. Arbeidsoppgåvene vil særleg vere organisasjonsutvikling og personalforvaltning, HMS-arbeid, kompetanseutvikling, utvikling og vedlikehald av rutinar, planarbeid, budsjettarbeid og økonomistyring, statistikk og rapportar, innkjøp samt forvaltning av tingretten sine lokalar.

For stillinga stiller ein krav om høgare utdanning, gjerne med organisasjon, økonomi og leiing i fagkretsen. Domstolane står framfor omfattande digitalisering, og kunnskap og interesse for effektiv bruk av IKT er naudsynt. Det er naudsynt med leiarerfaring. Det blir kravd god munnleg og skriftleg framstillingsevne. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi søkjer ein person med gode leiareigenskapar, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og god gjennomføringsevne.

Vedkomande må kunne arbeide strukturert og samtidig ha evne til å vise fleksibilitet og ha stor arbeidskapasitet. Søkjaren må ha evne til å arbeide svært sjølvstendig.

Vi kan tilby:
* Arbeid i ein organisasjon med eit viktig samfunnsmandat
* Allsidige og utfordrande arbeidsoppgåver
* Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
* Deltaking i eit organisert nettverkssamarbeid med dei andre domstolane
* Engasjerte og kompetente kollegaer
* Løn etter kvalifikasjonar iht staten sitt lønsregulativ under stillingskode 1058 med medlemskap i Statens Pensjonskasse

Tingretten legg vekt på breidde og mangfald i arbeidsmiljøet og oppmodar kvalifiserte  kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Søknad med kopi av CV, vitenål, attestar og referansar skal sendast via Jobbnorge innan torsdag 12. april 2018.

Opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset, telefon 930 372 27.

Det vil bli utarbeidd offentleg søkjarliste. Det blir i den samanheng vist til offentlegheitslova § 25 andre ledd med moglegheit til å bli unntatt frå søkjarlista.